Stadgar

Kulturföreningen Midnattssolen Uisgebeathas Vänner

För en bättre och fredligare värld

Föreningens stadgar och ändamål

 

Här kan du ta del af föreningens stadgar och ändamål. Notera att när föreningen bildades så bildades den med ett perspektiv utifrån den stolta och ärevördiga grufstaden Kierunas horisont och provinsiella utgångspunkt. Emellertid hafver under de senaste tre dicennierna några af föreningens grundare blifvit tillfälligt inlokaliserade till andra orter - utanför Kieruna. Med anledning af detta speglas föreningens stadgar något annorlunda i vår samtid, jämfört med när föreningen bildades.

 

 

 

Stadgar & ändamål för

 

 

Kulturföreningen Midnattssolen Uisgebeathas Vänner

 

 

Tryckeriaktiebolaget Uisgebeatha Thule.

 

Ansvarig utgivare: Stieg Reinhouf

 

Notarius publ: Usedom Wollin

_____________________________________________________________

 

 

 

Kulturföreningen Midnattssolen Uisgebeathas[1] Vänner i den stolta och ärevördiga grufstaden Kiruna har som främsta ändamål att;

 

 

- främja kunskapen om den ädla drycken whisk(e)y[2]

 

- utveckla kunskapen hos deltagarna om whisk(e)yns historia, sammansättning, geografiska

 

världsspridning och kulturområden.

 

- Sträfva efter inre trefnad och god gemenskap samt en vänlig och fredlig värld.

 

 

För att åstadkomma denna portalskrifning äro följande stadgar antagna vid föreningens bildande, samt återkommande reviderat vid alla möjliga tillfällen.

 

 

 

§ 1 Föreningen

 

 

Föreningen består av ett antal deltagare och äro föreningens högsta beslutande organ.

 

 

 

§ 2 Styrelsen

 

 

Föreningens angelägenheter bevakas och förvaltas av en styrelse, utsedd av föreningens med lemsmöte. I styrelsen kan endast inväljas godkänd deltagare. Styrelsen äger rätt att utse kommiteér och arbetsgrupper bland deltagarna när helst de behagar.

 

 

 

§ 3 Styrelsens sammansättning

 

 

Styrelsen består av fem ledamedare[3] utan ersättare.

 

 

En stycken ordhållare, för en tid av ett år.

 

En stycken hållaredapåare, för en tid av ett år.

 

En stycken skattmästare, för en tid av ett år.

 

Två stycken ledamedare, för en tid av ett respektive två år.

 

 

 

§ 4 Ledamedarnas arbetsuppgifter

 

 

Ordhållarens uppgift äro att;

 

- leda föreningen under verksamhetsperioden, samt att leda ordet vis styrelse- och

 

föreningssammanträde

 

- öppna symposium och leda detta fram till § 2

 

- vara föreningens språkrör in till världsalltet

 

- ansvara för kansliet och dess anställda

 

 

Hållaredapåarens uppgift äro att;

 

- föra protokoll vid styrelse-, arbetsutskotts- samt paragrafåttasammanträden

 

- upprätthålla med lems matrikel i samverkan med skattmästaren

 

- leda arbetet med årsberättelsen

 

- föra viss korrespondens

 

 

Skattmästarens uppgift äro att;

 

- bokföra föreningens räkenskaper

 

- i samarbete med hållaredapåaren upprätthålla med lems matrikel

 

- hålla sig allmänt väl med ord- och siffergranskaren

 

- förvalta föreningens ekonomi på bästa tänkbara sätt

 

 

Ledamedarnas uppgifter äro att;

 

- stötta arbetsutskott och styrelse i dess viktiga arbete

 

- ha trefiligt vid sammanträdena

 

- liksom alla övriga med lemmar, verka för en god laganda i styrelsearbetet

 

- vid behov ersätta fysiskt frånvarande AU- ledamed

 

 

 

§ 5 Arbetsutskott

 

 

Arbetsutskottet utgörs av ordhållare, hållaredapåare samt skattmästaren.

 

 

 

§ 6 Arbetsutskotts sammanträde

 

 

Arbetsutskottet sammanträder när behov föreligger. Behov föreligger ibland.

 

 

 

§ 7 Styrelsesammanträde

 

 

Styrelsen sammanträder när behov föreligger. Behov föreligger minst någon gång varje verksamhetsperiod.

 

 

 

§ 8 Föreningssammanträde

 

 

Föreningssammanträde hålles ungefär var annan månad, på plats och i lokal som ansvariga mötesvärdar anslår. Föreningssammanträde benämns vanligtvis som paragrafåttasammanträde.

 

 

Vid föreningssammanträde avhandlas följande;

 

- föredrag om i förväg av mötesvärdar, väl vald whisk(e)ysort samt dess motpart

 

- utlottning af tvillingbutelj av väl vald whisk(e)y. Notera att enbart med lem fysiskt närvarande,

 

med medhavt med lems kort kan deltaga i utlottning

 

- bedömning och poängsättning av den föredragna whisk(e)ysorten

 

- utseende av nästkommande mötesvärdar, enligt hållaredapåarens roteringslängd

 

- sammanfattning av föregående protokoll och poängavfgivande, vilket utföres av hållaredapåaren

 

- ord på vägen uttalat av ordhållaren

 

- övriga förekommande frågor i den för sammanträdet fastlagda kvällsoordningen

 

- vid sammanträdet ersättes mötesvärdarna för ekonomisk skada i privatekonomin avseende utlägg

 

för whisk(e)yn, tilltugg samt lokal ersätts av mötesvärdar

 

 

 

 

§ 9 Med lem

 

 

Deltagare är den som invalts som med lem, vid utlyst föreningssammanträde och odelat uttalat delar föreningens stadgar och ändamål.

 

 

Ny med lem blir föreslagen och presenterad vid föreningssammanträde, enligt § 11 inval av med lem.

 

 

 

§ 10 Rösträtt

 

 

Rösträtt äger den med lem som på symposium, föreningssammanträde eller styrelsesammanträde, vilken antagits i enlighet med §§ 9 samt 11, samt erlagt avgivet till föreningens skattmästare eller av denne utsedd mottagare av avsedd likvid.

 

 

 

§ 11 Ny med lem

 

 

Med lem kan den världsmedborgare bli;

 

- som verkar inom det geografiskt avgränsade område där trefiliga människor vistas

 

- som odelat uttalat delar föreningens stadgar och ändamål

 

- som av ordinarie med lem blifvit föreslagen till med lem i föreningen

 

- som av föreningens röstberättigade vid föreningssammanträde i fullständig majoritet vunnit

 

gillande

 

- som gästdeltagare vid föreningssammanträde eller symposium kan människa bli, som föreslagits

 

av ordinarie med lem och af öfriga deltagare därtill vunnit gillande

 

- tvångsinvald

 

 

 

 

§ 12 Med lems avgång

 

 

Med lem må anses avgången om denne;

 

- aktivt motarbetar föreningens ändamål och stadgar

 

- genom avlidelse ej kan närvara

 

- ej erlagt förskrifven afgift till skattmästaren i samband med föreningssammanträde

 

- uppträder klanderlikt i föreningens namn

 

 

Avgången med lem kommer för all evvinerlig tid ändock att kvarstå i med lems matrikel.

 

 

 

§ 13 Symposium

 

 

Vid föreningens symposium avhandlas mångahanda frågeställningar och göromål. Bland annat;

 

- får med lem tillåtelse att berusa sig på medhavd eller ur föreningshållaredapåarenslåda drickbar

 

dryck

 

- får med lem umgås med andra med lemmar och utanför föreningen stående människor i samvaro

 

- skall med lem deltaga i anbefalld körsång om detta påbjudes

 

- ha allmänt trefiligt

 

 

 

 

§ 14 Stadgeändring

 

 

Stadgar kan och bör ändras under pågående verksamhetsperiod, vid minst att tvenne tredjedelar af de närvarande med lemmarna detta vill, vid föreningssammanträde.

 

 

 

§ 15 föreningens tillhörighet

 

 

Föreningen är politiskt och religiöst obunden, men kan verka mycket starkt lokalpatriotiskt. Föreningen kan om den vill, ansluta sig till regionala eller riksbundna organisationer om sådan finnes. Vid dessa tillfällen frågas med lemmarna först.

 

 

 

§ 16 Föreningens verksamhetsområde

 

 

Föreningens fysiska verksamhetsområde, utgörs av platser där trefiliga och vänliga människor lever och verkar.

 

 

 

§ 17 Om Luleå

 

 

Luleå är allt onts moder och en boning för veklingar som flyr likt rädda harar i vinterpäls, när midnattssolen sveper sina strålar här uppe norr om polcirkeln. Må landhöjningen blifva negativ och låten hafvet återtaga det land som benämns nedre Luleå älvdal.

 

Revidering och tillägg till paragraf sjutton;

 

 

Paragraf 17 gäller icke så länge en enda med lem med Kirunaförflutet har kvar sina bopålar i provinsen Luleå. Att frivilligt slå sig ner i detta syndens näste upphäver helt ordalydelsen i § 17.

 

Således, alltnog och emedan, existerar inte § 17 i den dimension vi just nu lever i. Den kan dock finnas i en annan dimension, men det kan dagens med lemmar inte ta någon hänsyn till.

 

För övrigt har minst en med lem stuga precis invid vattnet i Brändön (ingående i Luleå kommun), och så länge det är fallet tillåts icke landhöjningen bli negativ.

 

 

 

 

§ 18 Föreningens upplösning

 

 

Föreningen upplöses om tre fjärdedelars majoritet av de närvarande så vill detta, men då endast i samband med symposium.

 

 

I samband med upplösning av föreningen, överlämnas föreningens mentala tillgångar, så som protokoll, bilder litteratur och öfriga dokument till Folkrörelsens arkiv i Norrbottens län.

 

 

Föreningens eventuella ekonomiska tillgångar överlämnas till behjärtansvärt ideellt ändamål, som exempelvis cancerfond, Lions eller liknande.

 

 

 

____________________

 

 

Dessa stadgar äro antagna vid föreningens bildande i slutet av 1900-talet. Dessa stadgar äro vidare äfven reviderade vid en rad olika tillfällen.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1]Uisgebeatha (eng., av gaeliska uisgebeatha, till uisge vatten + beatha liv; jfr akvavit) skotsk, irländskt el. nordamerikanskt korn- el majsbrännvin.

 

 

[2] Stavas whiskey, whisky beroende på vilket område drycken är producerad. Irland, Skottland, USA och Canada.

 

 

[3] Eftersom vi inte är emot vår egen förenings ändamål, användes benämningen ledamed i stället.